Kradzież prądu na wokandzie
Zeznania montera 
Więcej..


Oszustwo to przestępstwo?

W czwartek (6 bm.) w ¶świnoujskim s±dzie odby³o siê kolejne przes³uchanie ¶wiadków w sprawie miêdzyzdrojskich energetyków oskar¿onych o kradzie¿ pr±du. - Nie zdawa³am sobie wówczas sprawy, proszê S±du, ¿e fikcyjna wymiana liczników moim kolegom i podawanie zani¿onego stanu zu¿ytego przeze mnie pr±du s± niezgodne z prawem. Teraz ju¿ to wiem - Halina Z., która w roku 1996 przeprowadzi³a - jak twierdzi - na polecenie prze³o¿onych, komputerow± operacjê "czyszczenia" pracowniczych liczników. Dzi¶ ju¿ nie pracuje w Energetyce. Przypomnijmy, ¿e wed³ug prokuratora ponad po³owa pracowników rejonu w Miêdzyzdrojach przez kilka lat oszukiwa³a podaj±c kontrolerom zani¿one stany w³asnych urz±dzeñ rejestruj±cych zu¿ycie energii elektrycznej. Gdy ró¿nice pomiêdzy zapisem, a rzeczywistym stanem liczyde³ zrobi³y siê zbyt du¿e (rekordzistom przypisuje siê oszustwo na kwotê 40 - 50 tys. z³otych) sprawê prawdopodobnie próbowano zatuszowaæ masowo wymieniaj±c liczniki.

wiêcej, str. 3  Wyspiarza Niebieskiego